8.تفاوت HIV با AIDS

بسیاری از مردم ویروشHIV را همان ایدز میدانند درحالی که چنین نیست.

ویروس HIV به شخص صدمه نمیزند بلکه او را تنها ناقل این بیماری میسازد.

بسیاری از افراد ممکن است ناقل HIV باشند اما خودش تا سالها زنده بمانند اما توانایی انجام رابطه جنسی و هر گونه راه ارتباطی دیگری را ندارند.

HIV مثبت (HIV+) بدین معناست که این ویروس در فرد وجود دارد اما خودش به این بیماری مبتلا نیست.

آلوده‌ شدن‌ به‌ HIV ضرورتاً به‌ معنای‌ آن‌ نیست‌ که‌ شخص‌ احساس‌ کسالت‌ کند. اشخاص‌ آلوده‌ به‌ HIV ممکن‌ است‌ سالها احساس‌ سلامتی‌ نمایند.

ایدز بیماریی‌ است‌ که‌ در مراحل‌ انتهایی‌ عفونت‌ با HIV رخ‌ می‌دهد که‌ فرد به‌ شدت‌ بیمار می‌شود.

پس نتیجه می گیریم که HIV با Aids  تفاوت دارد.

/ 0 نظر / 45 بازدید